Facebook Pixel

ΑποψειΣ

Διακρίσεις Στους Πολίτες, Ακόμα Και Μετά Το Θάνατο Τους…

Άρθρο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Κώστα Σεφτελή.

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Συντάκτης Newsroom

Διακρίσεις Στους Πολίτες, Ακόμα Και Μετά Το Θάνατο Τους…

Γράφει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Σεφτελής

“Φρένο” στην πρόοδο της κοινωνίας μας, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, σαν και αυτή.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/9/2018, κατά τη συζήτηση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, αποφασίστηκε πως «Οι αποβιώσαντες αλλόθρησκοι θα ενταφιάζονται στη Δ΄ ζώνη του Κοιμητηρίου», την τελευταία δηλαδή κατηγορία σύμφωνα με το διαχωρισμό που υπάρχει.

Η Δημοτική Αρχή του κ. Βαλασόπουλου, συνεπικουρούμενη από την Παράταξη του κ. Κοκοτίνη σε μια πλήρως αναχρονιστική απόφασή της, στερεί το δικαίωμα επιλογής  του χώρου ενταφιασμού σε πολίτες, κατά τα άλλα ισότιμους, επειδή υπήρξαν αλλόθρησκοι ή δήλωναν άθεοι και επειδή το ζήτησε το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, σε εφαρμογή νόμων της δεκαετίας του 1960.

Σεβόμενος απόλυτα τους αγώνες του καθένα, είτε ως πρόσωπο είτε ως μέρος συλλογικότητας, για την εξάλειψη των κάθε λογής ανισοτήτων και διακρίσεων, επισημαίνω πως η συγκεκριμένη απόφαση είναι σε πλήρη αναντιστοιχία των κατά καιρούς διακηρύξεων τους με τις πράξεις τους.

Δυστυχώς ήμουν ο μόνος Δημοτικός Σύμβουλος, από τους παρόντες, που το καταψήφισα!

Επίσης, στον ισχύοντα Κανονισμό, υπάρχει η πρόβλεψη ώστε:

  • «οι  Αποβιούντες διατελέσαντες ή εν ενεργεία Δήμαρχοι να ενταφιάζονται δωρεάν στο διηνεκές»,
  • «οι Αποβιούντες διατελέσαντες Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενταφιάζονται τιμής ένεκεν, δωρεάν για μια τριετία»,
  • «οι Αποβιούντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δήμου να ενταφιάζονται σε τάφους τριετούς χρήσης δωρεάν. Αποβιούντες εργάτες και υπάλληλοι συνεργείων ή επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υπηρετούντες τουλάχιστον επί διετία, να ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους τριετούς χρήσης.»

Πιστεύοντας πως ειδικά στη σημερινή εποχή, που στην κοινωνία μας δεν μπορούν και δεν πρέπει να είναι αποδεκτοί διαχωρισμοί στους πολίτες αυτής της πόλης με κριτήρια όπως το αξίωμα ή επάγγελμα τους, πρότεινα να εξαλειφθούν όλες οι παραπάνω διατάξεις και να αντικατασταθούν με μία παράγραφο όπου θα αναγράφεται:

«Για τους δημότες ή τους κατοίκους της πόλης μας, όπου θα πρέπει να τους αποδοθούν οι πρέπουσες και επιβαλλόμενες τιμές ή για τους δημότες  μας που αποδεδειγμένα ήταν άποροι και οι συγγενείς τους, αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα ταφής, να αποφασίζει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο».

Δυστυχώς και αυτή η πρότασή μου δεν έγινε δεκτή και αφού προφανώς καταψήφισα το σύνολο των τροποποιήσεων του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, με δήλωση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποποιήθηκα του σχετικού «ευεργετήματος» ως διατελέσας Δημοτικός Σύμβουλος.

Με την εμμονή σε αυτού του είδους τις «παλαιολιθικές» απόψεις δεν οικοδομείται η Κοινωνία της Ισότητας αλλά και δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον και την προοπτική μας.

Είναι σαφές!

Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Διακρίσεις Στους Πολίτες, Ακόμα Και Μετά Το Θάνατο Τους…
  1. Ο/Η Κωστας λέει:

    Έγώ θέλώ τώρά πόύ ζώ νά μέ σέβόνράί….ΆΛΛΆ ΤΌΣΆ ΧΡΌΝΊΆ ΈΣΎ ΚΆΊ ΌΊ ΌΜΌΊΌΊ ΣΌΎ ΠΌΛΊΤΈΎΤΈΣ ΆΦΉΝΈΤΈ ΤΉΝ ΉΛΊΌΎΠΌΛΉ ΝΆ ΠΈΘΆΝΈΊ…ΜΉΝ ΜΌΎ ΠΈΊΣ ΌΤΊ ΔΈΝ ΈΒΛΈΠΈΣ ΤΉΝ ΠΆΡΆΝΌΜΊΆ ΚΆΊ ΤΉΝ ΆΤΆΞΊΆ….ΆΛΆ ΔΎΌ ΦΌΡΈΣ ΣΈ ΈΊΔΆ ΣΤΌ ΚΈΝΤΡΌ ΤΉΣ ΠΌΛΉΣ..ΚΆΊ ΈΓΏ ΈΊΜΆΊ ΚΆΘΈ ΜΈΡΆ ΈΚΈΊ…..ΚΏΣΤΆ Ή ΉΛΊΌΎΠΌΛΉ ΠΈΘΆΊΝΈΊ ΌΠΏΣ ΤΉΝ ΞΈΡΆΜΈ ΈΜΈΊΣ ΌΊ ΠΆΛΊΌΊ ΉΛΊΌΎΠΌΛΊΤΈΣ.ΚΆΊ ΈΧΎ ΚΆΊ ΆΛΌΊ ΠΌΎ ΓΈΝΝΉΘΉΚΆΝ ΈΔΏ ΦΈΡΌΎΝ ΜΈΓΊΣΤΉ ΈΎΘΎΝΉ.ΚΆΊ ΈΓΏ Ό ΠΆΛΊΌΣ ΣΎΜΆΘΉΤΉΣ ΣΌΎ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ILIOUPOLINEWS

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ