Παρουσιάστηκε Το Πρόγραμμα Της Παράταξης Του Γαβριήλ Αραμπατζή Στην Ηλιούπολη (ΦΩΤΟ)

Με επιτυχία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα θέσεων της παράταξης «Η Πόλη Που Θέλω».

Ο υποψήφιος δήμαρχος  Ηλιούπολης Γαβριήλ Αραμπατζής, μαζί με τους συνεργάτες του Νίκο Κυρίτση, υπεύθυνο του τομέα Παιδείας, Μαρία Θεοδωροπούλου, υπεύθυνη του τομέα Πολιτισμού και Ηρακλή Τσιμέκα, υπεύθυνο του τομέα Αθλητισμού της παράταξης, παρουσίασαν το πλήρες πρόγραμμα του συνδυασμού για την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ενώ παρεμβάσεις πραγματοποίησαν εκπρόσωποι φορέων αλλά και συνδυασμών από δήμους της Αττικής.

Ο Γαβριήλ Αραμπατζής κατάφερε να γεμίσει την αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συνδημοτών.

2 Γράψτε το σχόλιο σαςs on "Παρουσιάστηκε Το Πρόγραμμα Της Παράταξης Του Γαβριήλ Αραμπατζή Στην Ηλιούπολη (ΦΩΤΟ)"

  1. Επιτέλους μια συλλογική και υπεύθυνη προσπάθεια από ανθρώπους με ιδέες και όραμα για τον τόπο τους

  2. ΚΆΛΉ ΈΠΊΤΎΧΊΆ…..ΣΈ ΈΚΤΊΜΏ ΣΆΝ ΈΠΊΣΤΉΜΌΝΆ ΣΆΝ ΌΊΚΌΓΈΝΈΊΆΡΧΉ ΣΆΝ ΦΊΛΌ.ΈΎΧΌΜΆΊ ΤΌ ΚΆΛΎΤΈΡΌ. ΣΤΉΝ ΔΎΣΚΌΛΉ ΈΠΌΜΈΝΉ ΠΈΝΤΆΈΤΊΆ ΠΡΏΤΊΣΤΌ ΠΡΌΒΛΉΜΆ ΘΆ ΈΊΝΆΊ Ή ΆΝΌΊΚΌΔΌΜΉΣΉ Ή ΆΎΞΉΜΈΝΉ ΚΊΝΉΣΉ Ή ΤΆΛΆΊΠΏΡΊΆ ΤΏΝ ΉΛΊΌΎΠΌΛΊΤΏΝ ΣΈ ΌΛΌ ΚΆΊ ΛΊΓΌΤΈΡΌΎΣ ΧΏΡΌΎΣ ΠΆΡΚΊΝ Ή ΉΧΌΡΎΠΆΝΣΉ.Ή ΉΛΊΌΎΠΌΛΉ ΠΈΘΆΊΝΈΊ.ΘΈΛΈΊ ΆΜΈΣΉ….ΧΈΊΡΌΎΡΓΊΚΉ ΈΠΈΜΒΆΣΉ….Ή ΤΏΡΆ Ή ΠΌΤΈ.ΚΆΛΉ ΈΠΊΤΎΧΊΆ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Το email σας δεν θα εμφανίζεται στο σχόλιο.


*